تجهیزات ایمنی تنفسی

تجهیزات ایمنی تنفسی از مهمترین ابزار حفاظت از ایمنی و جان نیروهای انسانی در امور صنعتی و خدمات امداد و نجات می باشد. بسیاری از کارفرمایان برای تجهیز نیروهای خود به تجهیزات ایمنی تنفسی به دنبال ابزار اصل و مناسب می باشند.کاربری که از این تجهیزات تنفسی حفاظتی استفاده می کند از استنشاق گازهای سمی و پرخطر در محیط های صنعتی کار ایمن می ماند. امروزه برندهای بسیاری در این زمینه فعالیت می کنند و تجهیزات مورد اعتمادی تولید و به بازار عرضه می کنند.

فهرست