تجهيزات ایمنی مبارزه باحريق

تجهیزات ایمنی مبارزه با حریق برای مبارزه با آتش ساخته می شوند. عدم وجود وسایل مناسب، سبب گسترش آتش و بوجود آمدن خسارت های بسیار مي گردد. اگر وسایل و لوازم مبارزه با حریق وجود داشته باشد و نیروها، آموزش کافی در مورد شیوه استفاده از تجهیزات را نديده باشند ، فقط تهیه لوازم و وسائل مشكلي را حل نخواهد کرد. در حال حاضر با توجه به گسترش علم و صنعت ، وسایل و تجهيزات ایمنی مبارزه با حریق به صورت هاي مختلفی وجود دارد ، كه در مواقع مورد نياز با در نظر گرفتن حجم و گسترش و نوع آتش سوزي مورد استفاده قرار میگیرد .

فهرست